You are here: Home หลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (โปรแกรมไทย)

ข้อมูลทั่วไป

on Tuesday, 09 July 2013.

ชื่อหลักสูตร

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ 
      Bachelor of Business Administration Program in Entrepreneurship

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

     ชื่อเต็ม (ไทย)          บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นเจ้าของธุรกิจ)
     ชื่อย่อ  (ไทย)          บธ.บ. (การเป็นเจ้าของธุรกิจ)
     ชื่อเต็ม  (อังกฤษ)     Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship)
     ชื่อย่อ  (อังกฤษ)      B.B.A. (Entrepreneurship)

 

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายนถึง เดือนกรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี
  3. ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  4. นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  1.  โดยการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพิเศษในโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   132  หน่วยกิต  

Contact us

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ถนนพระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ 10110

  • Hot line: +02-350-3500 ต่อ 17951984

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
You are here: Home หลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (โปรแกรมไทย)