You are here: Home ข้อมูลคณะ

ข้อมูลคณะ

on Thursday, 04 July 2013.

สารจากคณบดี

dr.wuttipong

ดร.วุฒนิพงษ์  วราไกรสวัสดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

สารจากคณบดี 

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (School of Entrepreneurship and Management: BUSEM

 

ปี 2013 ถือเป็นปีที่มีความหมายและเป็นปีที่สำคัญของคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (School of Entrepreneurship and Management: BUSEM) เนื่องจากเป็นปีแรกที่เราแยกตัวออกมาจากคณะบริหารธุรกิจและวิทยาลัยนานาชาติเพื่อมาบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยตัวเองอย่างเต็มรูปแบบทั้งในระดับปริญญาตรีโปรแกรมไทยปริญญาตรีโปรแกรมนานาชาติและระดับปริญญาโทโปรแกรมนานาชาติ  โดยทุกหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นในด้านความเป็นผู้ประกอบการคณะฯได้รับการสนับสนุนและรับการแนะนำเป็นอย่างดีจากสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานต่างๆภายนอกและเจ้าของกิจการต่างๆจึงนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศ

คณะฯมีความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นและดีเยี่ยมทั้งทางด้านวิชาการและด้านการสนับสนุนวิชาการกับ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในด้านการพัฒนาผู้ประกอบการทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 20 ปีติดต่อกันโดยนิตยสาร U.S.News and World Report โดยได้ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีความร่วมมือกับ Babson College และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยอีกเช่นกันที่เน้นการสร้างผู้ประกอบการโดยเน้นที่การลงมือทำจริงและมีผลลัพธ์ที่สามารถสานต่อเป็นธุรกิจได้ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนอกเหนือไปจากความร่วมมือทางวิชาการกับ Babson College แล้วคณะฯเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม GCEE (Global Consortium of Entrepreneurship Education) ซึ่งเป็นสมาคมที่มีสมาชิกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆทั่วโลกมีพันธกิจในการร่วมมือและแลกเปลี่ยนในด้านการศึกษาและการพัฒนาผู้ประกอบการ  คณะฯยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในประเทศไทยภายใต้โครงการ GEM (Global Entrepreneurship Monitor) ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วยสมาชิกจาก 78 ประเทศทั่วโลกที่ทำวิจัยเกี่ยวกับผู้ประกอบการในประเทศของตนเองข้อมูลจากงานวิจัยของทุกประเทศจะถูกรวบรวมและเผยแพร่และแบ่งปันทั้งในกลุ่มสมาชิกและสาธารณชนทั่วโลก

คณะมีศูนย์ที่คอยสนับสนุนนักศึกษาในการเริ่มและดำเนินธุรกิจในระหว่างศึกษาคือ B3 Venture Accellerator ซึ่งไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Incubator) เท่านั้นหากยังทำหน้าที่เป็นศูนย์ที่สนับสนุนทั้งในการเริ่มธุรกิจการดำเนินธุรกิจและการออกจากธุรกิจเพื่อให้ครบวงจรในการทำธุรกิจอีกด้วยศูนย์นี้ยังมีพันธกิจในการการรวบรวมกรณีศึกษาด้านการทำธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย

โดยสรุปคือคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ (BUSEM) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างและยกระดับมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาผู้ประกอบการทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนเพื่อที่จะสร้างผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเป็นสากลสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านหาโอกาสมาเยี่ยมเยียนหรือมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเพื่อที่จะได้เห็นและเข้าใจว่าคณะของเราโดดเด่นและแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร

 

 

ประวัติความเป็นมาของคณะ

busem0768
ประวัติความเป็นมาของคณะ

 

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2555 และเริ่มเปิดดำเนินการสอนในปี พ.. 2556 มีเป้าหมายเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพมีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นสากลสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหลักสูตรเน้นการเรียนการสอนที่เน้นความรู้ด้านทฤษฎีควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติจริงนักศึกษาสามารถคิดและวิเคราะห์เป็นสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองได้ 

 

จุดมุ่งหมายปณิธานและพันธกิจ

ปรัชญา


คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ เน้นการสร้างและพัฒนาเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่จะสามารถสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่มีผลกระทบที่ดีต่อประเทศชาติและสังคม อีกทั้งยังต้องการสร้างเจ้าของธุรกิจมีคุณภาพ มีความเป็น สากล สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงกำหนดเป็นปรัชญาของคณะว่า "สร้างเจ้าของธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง"

 

ปณิธาน

 จัดการด้านการศึกษาและงานวิจัยในด้านความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณภาพ มีความเป็นสากล สามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 

วิสัยทัศน์ 2556 - 2560

"เป็นสถาบันชั้นนำแห่งชาติด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์"

วิสัยทัศน์ของคณะฯ ประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ :busem7449

 1. ความเป็นสถาบันชั้นนำแห่งชาติ
  คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ เป็นคณะชั้นนำของประเทศในด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
 2. ความเป็นสถาบันที่ได้มาตรฐานติดอันดับโลก
  คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สามารถดำเนินภารกิจหลัก ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 3. ความเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นศาสตร์ด้านความเป็นผู้ประกอบการ
  คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ เป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่เน้นการเรียนการสอนในสาขาวิชาทางด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้น โดยดำเนินการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อีกทั้งยังมุ่งเน้นในด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งแตกต่างจากคณะของมหาวิทยาลัยอื่น
 4. ความเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศใน 3 ภารกิจหลัก
  คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มีความเป็นเลิศในภารกิจหลัก คือ งานด้านการวิจัย การจัดการศึกษา และการให้บริการวิชาการ


พันธกิจ 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ของคณะฯ จึงกำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการไว้ ดังต่อไปนี้busem0822

 1. สร้างบัณฑิตเพื่อไปเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศ
 2. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
 3. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อสังคม
 4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึกในการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย
 5. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
 6. สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

โดยสรุปพันธกิจของคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ คือ การมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อไปเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นสากลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และให้บริการวิชาการ ด้านการบริหารการพัฒนา เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว

  ของคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ 2556-2565

 

 1. ยุทธศาสตร์การสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง สามารถขับเคลื่อนคณะไปสู่มาตรฐานระดับโลกได้
 2. ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคณะ
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 4. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างแบรนด์ของคณะ
 6. ยุทธศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

 

 

 

Contact us

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ถนนพระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ 10110

 • Hot line: +02-350-3500 ต่อ 17951984

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
You are here: Home ข้อมูลคณะ